Rafed English

Ziyarat of Imam Raza (a.s.)

ASSALAAMO ALAIKA YAA VALIYALLAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA HUJJATALLAAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA NOORALLAAHE FEE ZULUMATIL ARZ

ASSALAAMO ALAIKA YAA AMOODAD DEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA AADAM SEFVATILLAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA NOOHIN NABIYYIILAAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA IBRAAHEEM KHALEELILLAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA ISMAAEEL ZABEEHILLAAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA MOOSA KAAEEMILLAAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA EESAA ROOHILLAAH

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA MOHAMMADIBNE ABDILLAH, KHAATAMIN NABIYYEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA AMEERIL MOAMINEEN ALI IBNE ABITALIBIN VALIALLAHE VA VASIYE RABBIL AALEMEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA FAATIMATAZ ZAHRAA SAIYADATE NISAAIL AALAMEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESAL HASANE VAL HUSAINE SAIYYADEIYA SHABAABE AHLIL JANNATE AJMAEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA ALIYYIBNIL HUSAIN ZAINAL AABEDEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA MOHAMMADIBNE ALIYYIN BAAQERE ILMIL AVVALEENA VAL AAKHIREEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA JAFAR IBENE MOHAMMADINIS SAADIQIS SIDDEQIL BARRIL AMEEN

ASSALAAMO ALAIKA YAA VAARESA ABILHASNE MOOSABNE JAFARIL KAAZIMIL HALEEM

ASSALAAMO ALAIKA AIYUHAS SIDDEEQUSH SHAHEEDUSE SAEEDUL MAZLOOMUL MAQTOOL

ASSALAAMO ALAIKA AIYUHAL VASIYYUL BARRUTTAQI

ASH HADU ANNA KAA AQAMTAS SALAAT VA AATAITUZ ZAKAAT VA AMARAT BIL MAROOF VA NAHAITAANIL MUNKARE VA ABADTALLAH HATTAA ATAKAL YAQEEN ASSALAAMO ALAIK YAA ABAL HASAN VA RAHMATULLAAHVA BARAKAATOH INNAHUHAMEEDUM MAJEED

VALANATULLAAHE UMMATAN ASSAAT ASASSAZ ZULME VAL JAVRE VAL BIDATE ALAIKUM AHLAL BAIT.

Adapted from the book: "Pilgrimage to Mashhad" by: "Haji Davood Haji Naseer"

Share this article

Comments 0

Your comment

Comment description

Latest Post

Most Reviews

MOST READ